งานบอกบุญในปี2564

 

บุญรายการที่ 1 ของปี 2564 บอกบุญด่วนเจลแอลกอฮอล์ ปิดแล้ว

ธนาคารกรุงเทพ 0440-384-378
5000ml 500บาทต่อขวด งบ10,000บาท

บงกช กระต่ายวงษ์พระจันทร์500บาท (ต้นบุญ)
คณะคุณสุรีย์ อภิรักษ์ทานนท์1500บาท
มีรายนามดังนี้
นางเฮียงเจ็ง เลิศเสริมสุข 500.บาท
สาวิตรี โยตา, เฮียงเจ็ง เลิศเสริมสุข, สุรีย์ อภิรักษ์ทานนท์ ร่วมกัน 320บาท
นายพลฤทธิ์ อภิรักษ์ทานนท์ 300บาท
จิรัฐติกาล จันดากูล 100บาท
หนิงนา แสงมะนี 100บาท
สุดา อภิรักษ์ทานนท์ 100บาท
หทัยรัตน์ แก้วนพรเจริญ 50บาท
นิศาชล แป้นเรือง 30บาท
**************
คุณพิชชัญญา สายหล้า 500บาท
คุณภูมิ น้ำวล500บาท
คุณนภาวรรณ พึ่งทอง 500บาท
คุณมนัสชื่น โกวาภิรัต500บาท
คุณต่อง คุณทิพย์500บาท
---------------------
คุณนิชาภา วรอภิญญาภรณ์400บาท
คุณประสงค์ ละชั่ว300บาท
คุณตุ๋ม300บาท
พี่เรียม พี่คม300บาท
คุณกัญญณัฐ เสนานิมิต343บาท

คุณคงเดช200บาท
คุณทองพูน วรสัตย์200บาท
ปารดา จอนสัน200บาท
คุณอิชยา กรัณยวัฒน์200บาท
คุณลิน200บาท
คุณวาสนา เรืองคำ200บาท

คุณวรรณกาญจน์111บาท
คุณศักดิ์ชัย นิลสวัสดิ์100บาท
คุณอาภา แซ่จึง108บาท
คุณพลอย100
คุณใบเตย100
คุณกัญสุชญา100
คุณนุ้ย100
คุณอิง100
คุณมัญจาปัชญ์ ปรัชญาปาราตี100บาท
--------------
คุณจตุพร-ไพชยนต์ บุญญะรังสรรค์50บาท
คุณดวงเนตร จงไพศาลศิลป์30บาท
คุณมัตติกา50บาท
คุณปรีชาพัฒน์ 59 บาท
คุณปัทมานนท์ ตั้งมหาเมฆ40
คุณวันดี บุญสาง50บาท
คุณมะปราง99.99บาท
คุณณัฐพงษ์ เต่าสมตา49บาท
คุณจินตนา มาพงษ์50บาท
คุณแอม50บาท

ขอโมทนากับทุกๆท่านนะคะ

*******************************************************

 

บุญรายการที่2
❌บอกบุญป้ายทางเข้าวัดตะพังคี34,000 บาท❌
bbl2400

 

บงกช กระต่ายวงษ์พระจันทร์500บาท(ต้นบุญ)
คุณวิชญ์วิสิฐ 2,500บาท
คุณดุษฎี หาญไกรพงศ์1009บาท
คุณพรพจน์ แก่นเพ็ชร์1134บาท

 

-------------------------
คุณประสงค์ ละชั่ว700บาท
คุณJJ 501.93บาท
คุณภัทรดร จารุมาลัย500บาท
จักรกฤษ กระต่ายวงษ์พระจันทร์ 500 บาท
คุณทองพูน วรสัตย์500บาท
คุณศศิพิมพ์ ปรีชม567 บาท
คุณมงคล หาญมงคลชัย567บาท
คุณวาสนา เรืองคำ567บาท
---------------------------
คุณชุติมาทองเปราะ 300
คุณวันเพ็ญ คำพันธุ์300บาท
พ.อ.วิชัย สาคำภีร์300บาท
คุณศีร์กุลนา​ อธิคม​ อลิยา​ ตันบุญเจริญ​ 300 บาท
------------------------------
คุณสุวิทย์ กุมบุรี 200 บาท
คุณพีรดา ไสยสวรรค์200บาท
คุณกัญญาณัฐ เสนานิมิต200บาท
จันทร์ลินี อินทร์แพง 250บาท
คุณกัญญพรพร้อมเพรียงชัย 200 บาท
คุณภัทราคนึงทรัพย์ 200 บาท
คุณกัญยานิตย์ พวงงาม 200 บาท
คณะลูกหลานท้าวสักกะ 200
คุณอรสา ตั้งใจจิต 200 บาท
คุณพูนวดี พิพัฒน์ธราธรชัย200บาท
คุณกัญญาทิพย์ 200บาท
คุณคงเดช บุญเนียม200บาท
คุณพิชญากร พันธุคะ200บาท
พี่เรียมและครอบครัว200บาท
คุณมนัสชื่น โกวาภิรัติ200บาท
คุณดวงพรประดิษฐ์ เทียมผล200บาท
คุณลภัสรดา วิริต 100+134=234บาท
คุณศักดิ์ชัย นิลสวัสดิ์ 200 บาท
คุณกิตติพจน์ ดรรชนีกุล และครอบครัว200บาท
คุณจิรสุดาชมศร200บาท
คุณชวลิต134+ 141= 275บาท
คุณพารินทร์134+ 141= 275บาท
คุณณัฐพงษ์ เต่าสมตา123+99+44=266บาท
คุณกมล 275บาท
---------------------------
คุณพัทธนันท์ เจียมประภา100บาท
คุณโอปอ100บาท
คุณภูมิ น้ำวล100บาท
คุณดวงเนตร จงไพศาลศิลป์และครอบครัว100บาท
คุณพิรินาถ เอื้อปัญจสินธุ์100บาท
คุณสุวรรณาบุญมา 100 บาท
คุณเมมฟืส100
คุณปัทมนน์ ตั้งมหาเมฆ100บาท
คุณสมัญญา เสริมหลักทรัพย์ 100
คุณศิริกุล เหล่านิติศาสตร์100บาท
คุณพิชชัญญา สายหล้า100บาท
คุณศักดิ์ชัย นิลสวัสด์100บาท
คุณสุรีย์ 100 บาท
คุณจตุพร บุญนะรังสรรค์และครอบครัว120บาท
คุณพิมพรรณ เลิศสิทธิพร100บาท
คุณกาญจนาพรวรกิตติ 100 บาท
คุณชุติกาญจน์ แซ่เตียว100บาท
ิคุณอนุธิดา ทีปวัฒน์100บาท
คุณวรรณกาญจน์ เชื้องวงหิรัญ100บาท
คุณกุณฑลี100บาท
คุณณัชชา100บาท
คุณอาภาแซ่จึง108บาท
คุณกัญญาณัศช์100บาท
นส.ณัฐชา คชชาญ 100บาท
คุณวราภาบูร สมิตผลิน,จันทรา คล้ายใยทอง,วาสนา เกษร,ถวัลย์ศักดิ์(โน๊ต),จบชพล ดีธนวลัย145บาท
คุณณฤดี เหลืองอ่อน 100บาท
คุณเอมมี่100บาท
คุณลภัลดา100บาท
คุณพรทิพย์ สุธรรมบาล100บาท
คุณกัญสุชญา128บาท
คุณธนัญชนก รัตนธาดา128บาท
คุณสกุลยา รัตนประทีป128บาท
คุณจินตนา มาพงษ์128
คุณณัฐกานต์ คำพันธ์ 128 บาท
คุณปารดา จอห์นสัน128บาท
คุณภัคภัทร รัตนสุวรรณ100บาท
คุณชลลดา กุลชะโมรินทร์134บาท
คุณศญามล บุญโต134บาท
P' air coffe 134บาท
คุณเดือนเพ็ญ พงษ์ประเสริฐ 134 บา
คุณกรภัค เหล่าพงษ์หาญ 100 บาท
คุณประภัสสร134บาท
คุณฐิติมา พงษ์วชิรินทร์99+99=198บาท
คุณกัญญานิษฐ์ พวงงาม 134 บาท
คุณชุตินทร เย็นสบาย 134 บาท
คุณศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์134บาท
คุณกัญสุชญา กำจรวิพุธ 134บาท
คุณมิเรียม 150 บาท
คุณภูมิน้ำวล 141 บาท
คุณพิชญาเพ็ญกิตติ 100 บาท
คุณณัชชาวีณ์ วิชัยวรสิทธิ์100 บาท
คุณทอฟฟี่นัทลาเต้ 141 บาท
คุณณพล เทียนวิหาร 150
คุณมะปราง199.98บาท
-------------------
คุณนันทา กระต่ายวงษ์พระจันทร์50บาท
คุณขวัญตา รอดนุ้ย40บาท
คุณเมย์99บาท
คุณรัตติกาล โบสมิลเลอร์59 บาท
คุณไพชยนต์ บุญยะรังสรรค์12บาท
คุณวริมน โกมารกุล ณ นคร99บาท
คุณสิโสภา20บาท
คุณถวัลย์ศักดิ์50บาท
คุณอรวรรณ นารถสิทธิ์20บาท
คุณวรลักษณ์ ซิบ่าฮาร่า9บาทบาท
คุณพี่ณี เดชสุชน20บาท
คุณWannapa41บาท

 

Visitors: 361,706