บอกบุญกระเบื้องมุงโบสถ


ยอดเงินทำบุญกระเบื้องหลังคาโบสถ์วัดวีระโชติธรรมาราม จังหวัดฉะเชิงเทรากับคณะศรัทธาบารมีหลวงพ่อวัดท่าซุง

ถวายวันที่ 13-3-2559 เป็นเงินทั้งสิ้น 101,082บาทค่ะ

ขอโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยค่ะ


รายนามเจ้าภาพร่วมบุญกระบื้องโบสถ์หลังคาโบสถ์ วัดวีระโชติธรรมาราม

บงกช กระต่ายวงษ์พระจันทร์ 1000 บาท 10แผ่น (ต้นบุญ)

คุณสุรศักดิ์ บุณยะชัย 5,000 บาท 50 แผ่น

=================================

สายบุญคุณกุลศิริ ไชยนพกุล

คุณกุลศิริ ไชยนพกุล และคุณพรพจน์ แก่นเพ็ชร์ 4000 บาท 40แผ่น

คุณอำนวย และคุณสุจินต์  ไชยนพกุล4000 บาท 40แผ่น

คุณเปษา นิมมานเหมินทร์ 3000 บาท 30แผ่น 

คุณปาณิศา ตรรศุลวัฒน์ 1000 บาท 10แผ่น 

คุณกุลวีกรณ์  ศรีสอ้าน 1000 บาท 10แผ่น 

คุณชัชชนก เปาอินทร์  1000 บาท 10แผ่น 

คุณอรอุมา รัตนมณีรุ่งแสง 1000 บาท 10แผ่น 

คุณกมลพร ,คุณธนัชพร วรรธรอภิสิทธิ์,คุณรติพร แซ่วอง  1000 บาท 10แผ่น 

คุณไปรยา ไทยชาติ 900 บาท 9 แผ่น

=====================================

สายบุญคุณคุณพัทธนันท์ เจียมประภา

คุณเพ็ญประภา อัศวสันทิส 500 บาท

คุณเพ็ญพรรณ อัศวสันทิส  900 บาท

คุณพัทธนันท์ เจียมประภา 500 บาท(ต้นบุญ)

คุณจุฑาทิพย์ เจียมประภา 500 บาท

คุณกิตติ เศรษฐวีรวัฒน์ 900 บาท

คุณณฤดี เหลืองอ่อน 100 บาท

คุณนภาพรรณ เหลืองรัตนะและครอบครัว 400 บาท

คุณพรพรรณ รัศมีธรรมวงศ์ 500 บาท

คุณณัฐวรรณ แสงศิริรัตนา 400 บาท

คุณปริญญา คุณภาสินี ด.ญ.จิรภัทร บุญขจร 500 บาท

คุณฐิติรัตน์ ชีพอุทิศธรรม และครอบครัว 200 บาท

คุณจิรัฏฐ์  เติมศรีเจริญพร. และ พิชญาภา เพชรสิทธิ์  200 บาท

คุณอนุลักษณ์ ดอกพิกุล 200 บาท

คุณภิญญาพัชร์ ศศิกรกัลป์ชัย 1000 บาท

คุณมนฑกานต์ เลิศโชติรัตน์ 100 บาท

คุณไกรวุฒิ ดอนจักร์ 100 บาท

คุณสาโรช เลิศโชติรัตน์ 100 บาท

คุณงามตา ไทยใหม่ 100 บาท

คุณพณภา ธภรโสภณสุข 100 บาท

คุณเกรียงศักดิ์ บุษบก 100 บาท

คุณนิติ เมฆใจดี 100 บาท

คุณณัฐพร แย้มศรี 100 บาท

ไม่ออกนาม 200 บาท

========================================

คณะ คุณกรภัค เหล่าพงศ์หาญและเพื่อนๆ 2100 บาท  21 แผ่น

========================================

 สายบุญคุณพิรินาถ เอื้อปัญจะสินธุ์  (ต้นบุญ)

คุณจิตรกร เอื้อปัญจะสินธุ์ 500 บาท 5 แผ่น

คุณภัทราภรณ์ เอื้อปัญจะสินธุ์ 500 บาท 5 แผ่น

คุณพิรินาถ เอื้อปัญจะสินธุ์ 500 บาท 5 แผ่น(ต้นบุญ)

คุณชาติวิทย์ เอื้อปัญจะสินธุ์ 500 บาท 5 แผ่น

คุณภณภาส เอื้อปัญจะสินธุ์ 500 บาท5 แผ่น

=================================

สายบุญ คุณรสนันท์ สาธิตวณิชวงศ์

รสนันท์ สาธิตวณิชวงศ์ 750บาท

พินิตตา สตีเฟ่น 300 บาท

สาโรจน์ จงสฤษดิ์หวัง 1,000 บาท

ศันสนีย์ อัครวงศธร = 1,000 บาท

ลักขณา สุขทอง = 500 บาท

รุ่งทวี ยิ่งกิจภิญโญ และ ลักคณา เบญจไพบูลย์ 500 บาท

สุกัลยา โภคสิริวัฒน์ 1000 บาท

จารุวรรณ ลุสัมฤทธิ์ 1,000 บาท

กัญชญาษร จุฑาพานิช 1,000 บาท

นัทธ์ธฉัฐ เชี่ยวชาญ สุวรรณ 1,000 บาท

ญาดา ประเสริฐวงศ์ 1,000 บาท

อารีจิต ว่องสืบข่าว  500 บาท

วีระ สิชฌวัฒน์ และครอบครัว 500 บาท

เอกพจน์ ตระการวนิชและครอบครัว 500 บาท

========================================

คณะคุณวิลาสินี ตรีบก 1000 บาท

คุณวิลาสินี ตรีบกและครอบครัว

คุณณัฐพล และครอบครัว

คุณธัญพร และครอบครัว

คุณญาณวโรตน์ และครอบครัวน้อยเพิ่ม

========================================

สายบุญคุณอภิพรหาสาสน์ศรี

คุณอภิพร หาสาสน์ศรี 400 บาท

คุณอรณิชา หาสาสน์ศรี 500 บาท

คุณกฤษณา หาสาสน์ศรี 200 บาท

=======================================

คุณพจนา สุขพิมาย 1000 บาท 10 แผ่น

คุณเบญจวรรณ ตั้งกิจสุข 1000 บาท 10 แผ่น

คุณพรรณวดี ระติสุนทร 1000 บาท 10 แผ่น

คุณธนัท เลาหเลิศเดชา 1000 บาท 10 แผ่น

คุณเอกอิสระ ประเสริฐสงค์ 1000 บาท 10 แผ่น

คุณแม่มาลี คุณจิณณะ ห้องตันสวัสดิ์ 1000 บาท 10 แผ่น

ผู้ไม่ประสงค์ออกนามและเพื่อน 1000 บาท 10 แผ่น

คุณ สุวรรณี เตชะอักษร 1000 บาท 10 แผ่น

คุณมธุรจ ประเทืองสุขพงษ์ 1000 บาท 10 แผ่น

=========================================

คุณอิชฐ์ชยา กรัณยวัฒน์ 800 บาท 8 แผ่น

คุณศรัยยรัชฎก์ สุวรรณประทีป 700 บาท 7 แผ่น

============================================

พระญาณกิตติธัช(หลวงปู่หนามแดง)500 บาท 5 แผ่น

คุณสันติกานต์ บุญเกิด 500 บาท 5 แผ่น

คุณอารีนันท์ เหลืองอมรสุข (คุณภา) 500 บาท 5 แผ่น

คุณ ลลดา ธรรมนลินกุล 500บาท 5 แผ่น

คุณกมนเดช นาคประเสริฐและครอบครัว 500 บาท 5 แผ่น

คุณวริษา พิริยะกิจไพบูลย์ 500 บาท 5 แผ่น

คุณชุติกานต์ แซ่เตียว 500 บาท 5 แผ่น

คุณฐาปนา พึงเดช 500 บาท 5 แผ่น

คุณกฤษณา เจริญสุข 500 บาท 5 แผ่น

คุณศุภลักษณ์ 500 บาท 5 แผ่น

คุณรัตติกาล ลอยสนั่น 500 บาท 5 แผ่น

คุณคุณาสานต์ ยนต์ศักดิ์ธนกุล 500 บาท 5 แผ่น

คุณกัญชิสา สุนทรพระประภา 500 บาท 5 แผ่น

คุณทิพยรัตน์ ลครทิพย์ 500 บาท 5 แผ่น

คุณวีระ สิชฌวัฒน์500 บาท5 แผ่น

คุณกาญจน อยู่สุทธิและครอบครัว 500 บาท 5 แผ่น

คุณมัลลิกา สุกิจปาณีนิจ500 บาท5 แผ่น

เอ็มมี่รัตนะ 500 บาท5 แผ่น

คุณ ธิดาลักษณ์ ภักดี (คุณ FAH)500 บาท 5 แผ่น

แม่พิมพ์ 500 บาท 5 แผ่น

============================================

คุณพิมนภัทร์ บุญทัย 400 บาท 4 แผ่น

คุณระวิวรรณ วีระสถาวณีย์ 400 บาท 4 แผ่น

คุณปนัดดา เปรมอนันต์ และเพื่อนๆ 400 บาท 4 แผ่น

คุณฉัตรวดีมีสุขและคุณชลธชาธนวัตร400 บาท 4 แผ่น

คุณอาภาแซ่จึง และด.ช.สมโภชน์ ด.ช.สิริภพ คุณศราวุธ วัฒนมานนท์ 400 บาท 4 แผ่น

============================================

คุณเอกวรา ธรรมกีรติวงศ์ 300 บาท 3 แผ่น

คุณสุวรรณา บุญมา 300 บาท 3 แผ่น

คุณสุวรีย์ ฐิติรัฐพงศ์( tukky )300 บาท 3แผ่น

คุณนิสญา พรหมคุ้ม และครอบครัว 300 บาท 3แผ่น

ด.ญ.รฤก แย้มยิ้มเหมาะ 300 บาท 3แผ่น

คุณปัทมนนท์ ตั้งมหาเมฆ 300 บาท 3แผ่น

ครอบครัวแย้มยิ้มเหมาะและครอบครัวตั้งมหาเมฆ 300 บาท 3แผ่น

คุณมณฑน์ฐะกาญจน์ สินทวีนนท์ 300 บาท 3แผ่น

คุณเสาวนีย์ ศรีดาน้อย 300 บาท 3แผ่น

คุณวงศ์วริศ กรนนท์กฤษศิริ 300 บาท 3แผ่น

คุณเล็กกานดา 300 บาท 3แผ่น

คุณธนิษตา เกุตแก้ว 300 บาท 3แผ่น

คุณวรรณวิมล พ่วงสุวรรณ300 บาท 3แผ่น

คุณวรรณกาญจน์  เชื้องวงหิรัญ 300 บาท 3แผ่น

คุณฐิติทร ลายกนก 300 บาท 3แผ่น

คุณวิศรุต  300 บาท 3แผ่น

============================================

คุณปริชาติ ตั้งกุศลลิลต 200 บาท 2 แผ่น

คุณพิมพ์พร ชุณหศิริรักษ์ 200 บาท 2แผ่น

คุณสุชาดา เทพภักดี 200บาท 2 แผ่น

คุณยศพงศ์ โชติช่วง 200 บาท 2แผ่น

คุณจิดาภา ม่วงงาม 200 บาท 2แผ่น

คุณสุภาวดี ศรีเทพ 250 บาท 2 แผ่น

คุณธิดาพร เหมือนอินทร์ คุณาธิป สุขประเสริฐ 200บาท

คุณนันทรัช ชมภูแสง 200 บาท

คุณวาริศา ศรีนาคและครอบครัว 200 บาท 2 แผ่น

คุณเยาวลักษณ์ นิลสิงขร 200 บาท 2 แผ่น

คุณณิชาภัทร ปุญณ์ภควัน 200 บาท 2 แผ่น

คุณสุภาพรรณ เครือหมู200 บาท 2 แผ่น

คุณกิตติ ชมมณี200 บาท 2 แผ่น

ไม่ประสงค์ออกนาม  200 บาท 2แผ่น

ไม่ประสงค์ออกนาม 200 บาท 2แผ่น

คุณมัญชุภา เต็งพงศธร200 บาท 2แผ่น

============================================

คุณนันทา กระต่ายวงษ์พระจันทร์ 100 บาท

คุณทรงวุฒิ คู่มงคล 100 บาท1 แผ่น

คุณอารักษ์ งามกิตติภัทร 100 บาท 1 แผ่น

คุณพิมพ์มาดา ขวัญเพชรไพศาลและครอบครัว 100 บาท 1 แผ่น

คุณสุขสัณ หงษ์นครและครอบครัว 100 บาท 1 แผ่น

คุณกาญจนา ชุณหเจริญสิริ 100 บาท 1 แผ่น

คุณพฤทธิพงศ์ ฉันทไกรวัฒน์ 100 บาท 1 แผ่น

คุณกานต์รวี ฉันทไกรวัฒน์ 100 บาท 1 แผ่น

คุณสิรวิชญ์ ฉันทไกรวัฒน์ 100 บาท 1 แผ่น

คุณธีร์ธวัช ฉันทไกรวัฒน์ 100 บาท 1 แผ่น

คุณกาญจน์ชิตา อาทิตยา180 บาท 1 แผ่น

คุณเสาวลักษณ์และครอบครัวจ้อยกันเจียกและครอบครัวสุขใจ 100 บาท 1 แผ่น

คุณศศิมา รังษะพรหมและครอบครัว100 บาท 1 แผ่น

คุณสมนึก/ประคอง/วินัย ไม่ยากและปุณยนุช/สิทธิศักดิ์รักธรรม100 บาท 1 แผ่น

คุณวรินทร์ เอื้ออังกรูชัยศรี100 บาท 1 แผ่น

คุณศยามล บุญโต 100 บาท 1แผ่น

คุณลิปิการ์ ตันตินิพันธ์กุล100 บาท 1 แผ่น

คุณอิสราภรณ์ ศุภนุข100 บาท 1 แผ่น

คุณวาสนา สังกลัดทอง100 บาท 1 แผ่น

คุณวิชา แป้นพัฒน์ 100 บาท 1แผ่น

คุณกิตติยา ศิวรักษ์100 บาท 1แผ่น

คุณมัญจาปัชญ์ ปรัชญาปาราตี100 บาท 1แผ่น

คุณจิรัฏฐ์ ตรองไพบูลย์กุล  100 บาท 1แผ่น

คุณเกียรติชัย ตรองไพบูลย์กุล  100 บาท 1แผ่น

คุณพศิณ ตรองไพบูลย์กุล  100 บาท 1แผ่น

คุณณฐมน ตรองไพบูลย์กุล  100 บาท 1แผ่น

คุณมยุรา แฝงตุ่น100 บาท 1แผ่น

คุณศิลาธร ใจชอบ 150 บาท 1แผ่น

วสุวัฒน์ อธิพรหิรัญสิน100 บาท 1แผ่น

คุณณิชจิรา ชอบธรรม 100 บาท 1แผ่น

คุณดวงเนตร จงไพศาลศิลป 150 บาท 1แผ่น

============================================

คุณสุธิมา ประทีปอุษานนท์ 50 บาท

คุณจุทาธิป คู่มงคล 50 บาท

คุณพูนวดี  พิพัฒน์ธราทรชัย   50 บาท

============================================

และญาติธรรมที่วัดวีระโชติทุกๆท่าน ที่ช่วยสมบทยอดส่วนที่เหลือจนไปถึง 101,082 บาทค่ะ 

ขอโมทนาบุญกับทุกๆท่านขอให้มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ 

พี่กระติ๊บน้อย

 

Visitors: 358,397